Кременчуцька газета
Kremenchuk, Poltava Oblast, Ukraine
Субота, 16 Жовтня 2021
Facebook Twitter Instagram Кременчуцька газета на Youtube

Вы здесь

ГРВІ може конкурувати з COVID-19

 

24 вересня 2021 11:30

Прогнози лікаря щодо сезону респіраторних інфекцій та нової хвилі коронавірусу

Уже другий рік осінь — не лише початок сезону гострих респіраторних вірусних інфекцій. Чергову хвилю COVID-19 очікуємо в жовтні-листопаді. До того ж, хвилю нового штаму — більш контагіозного, тобто заразного, та з більш тяжким протіканням.

 Чи будуть звичні віруси конкурувати з «новачком» та що нам очікувати від нового вірусного коктейлю, розповідає  Ілона Орел, лікарка-терапевт вищої категорії, заступниця головного лікаря лікувально-діагностичного центру Незалежної лабораторії «Інвітро».

— Нова хвиля COVID-19 знов співпадатиме з черговим спалахом ГРВІ. Коронавірус стає таким самим сезонним захворюванням, як грип?

—  COVID-19 — це не сезонна інфекція, на відміну від ГРВІ та грипу. Періоди спалахів респіраторних вірусних інфекцій лише частково збіглися з хвилями поширення COVID-19. Тому треба, скоріш, говорити про поєднання нової коронавірусної інфекції з іншими респіраторними вірусними інфекціями, сезон яких традиційно починається восени.

— Чи може COVID, так би мовити, витіснити сезонні віруси?

— Статистика показує, що в «ковідну епоху» захворюваність на ГРВІ знизилась — перш за все тому, що через загрози COVID-19 люди стали більше дотримуватись елементарних вимог гігієни та медичної безпеки. Тим не менш, можна прогнозувати, що будуть й мікс-інфекції. Ми вже маємо доволі цікаві дані про одночасне зараження людини вірусом SARS-CoV-2 (збудником COVID-19) та іншими вірусами. Зокрема, дослідження показують, що ріновірус, який викликає нетяжку форму ГРВІ, жорстко «конкурує» з SARS-CoV-2, гальмуючи його розмноження в організмі. Але це були дослідження минулих штамів. Як поведе себе «Дельта», поки що невідомо, адже цей штам є більш агресивним, ніж усі попередні.

—  Симптоматика нового штаму теж інша?

— Частково. Медики відзначають, що «Дельта» вражає не лише органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт. Серед основних симптомів залишаються головний біль та біль в горлі, нежить, лихоманка. Але якщо раніше у пацієнтів відзначали гострий початок захворювання, то зараз COVID-19 починає маскуватися під ГРВІ: спочатку з’являються чхання, нежить, біль в горлі та головний біль. І лише потім — висока температура.

— Тобто є ризик в розпал грипозного сезону вчасно не розпізнати COVID?

— І COVID-19, і віруси грипу викликають респіраторні захворювання. Але грип, як правило, має більш короткий інкубаційний період та менш тривалий серійний інтервал — часовий проміжок між послідовними випадками захворювання. Серійний інтервал для вірусу SARS-CoV-2 — 5-6 днів, тоді як для вірусу грипу лише 3 дні (тобто грип  розповсюджується швидше, ніж COVID-19). Та все ж єдина точна діагностика нової коронавірусної інфекції — це лабораторні тести на виявлення вірусу SARS-CoV-2.

— Як поєднати міри із запобігання усім цим захворюванням?

—  Ці віруси передаються при контакті — повітряно-крапельним шляхом та через фоміти (будь-які предмети, що містять патогенні мікроорганізми, при контакті з якими виникає ризик зараження). Тому загальні профілактичні міри проти збудників COVID-19, грипу та інших респіраторних інфекцій однакові: гігієна рук, дотримання дихального етикету (кашляти лише в лікоть або одноразову паперову хустину), соціальна дистанція, вологе прибирання та провітрювання приміщень. І, звичайно ж, вакцинація.

—  Поєднання щеплень від коронавірусу та грипу допустимо?

— Якщо немає медичних протипоказань, навіть рекомендовано. З інтервалом від 14 діб між введенням вакцин. Адже вакцинація — наразі єдиний ефективний спосіб якщо не уникнути інфікування зовсім (враховуючи мутації вірусів), то, як мінімум, запобігти тяжкому протіканню захворювання та таким небезпечним наслідкам як тромбози, ураження нирок, нервової системи тощо.

—  Що б ви порадили тим, хто таки не уникнув захворювання?

—  Перш за все, моніторити стан свого здоров’я. Зокрема, здати чотири важливих для тих, хто хворіє, аналізи. С-реактивний білок — елемент крові, який найшвидше реагує на ураження тканин та стимулює імунну відповідь на запальний процес. Феритин — основний показник запасів заліза в організмі людини, на фоні запального процесу він збільшується, що є відповіддю на гостру фазу запалення. D-димер — маркер тромбоутворення, особливо важливий при захворюванні на COVID-19. Та загальний аналіз крові — один з найінформативніших методів обстеження при більшості захворювань, який дозволяє не лише виявити запалення та інфекції, а й визначити їх походження. Ці лабораторні дослідження допоможуть контролювати запальний процес, щоб запобігти тяжким ускладненням.

ОРВИ может конкурировать с COVID-19.

Прогнозы врача относительно сезона респираторных инфекций и новой волны коронавируса

 Уже второй год осень — не только начало сезона острых респираторных вирусных инфекций. Очередную волну COVID-19 ожидаем в октябре-ноябре. К тому же, волну нового штамма — более контагиозного, то есть заразного, и с более тяжелым течением.

Будут ли привычные вирусы конкурировать с «новичком» и что нам ожидать от нового вирусного коктейля, рассказывает Илона Орел, врач-терапевт высшей категории, заместитель главного врача лечебно-диагностического центра Независимой лаборатории «Инвитро».

 —  Новая волна COVID-19 снова совпадет с очередным всплеском ОРВИ. Коронавирус становится таким же сезонным заболеванием, как грипп?

—  COVID-19 — это не сезонная инфекция, в отличие от ОРВИ и гриппа. Периоды всплесков респираторных вирусных инфекций только частично совпали с волнами распространения COVID-19. Поэтому нужно, скорее, говорить об объединении новой коронавирусной инфекции с другими респираторными вирусными инфекциями, сезон которых традиционно начинается осенью.

—  Может ли COVID, так сказать, вытеснить сезонные вирусы?

—  Статистика показывает, что в «ковидную эпоху» заболеваемость ОРВИ снизилась — прежде всего потому, что из-за угрозы COVID-19 люди стали больше придерживаться элементарных требований гигиены и медицинской безопасности. Тем не менее, можно прогнозировать, что будут и микс-инфекции. Мы уже имеем довольно интересные данные об одновременном заражении человека вирусом SARS-CoV-2 (возбудителем COVID-19) и другими вирусами. В частности, исследования показывают, что риновирус, который вызывает нетяжелую форму ОРВИ, жестко «конкурирует» с SARS-CoV-2, тормозя его размножение в организме. Но это были исследования прошлых штаммов. Как поведет себя «Дельта», пока неизвестно, так как этот штамм более агрессивный, чем все предыдущие.

—   Симптоматика нового штамма тоже иная?

—  Частично. Медики отмечают, что «Дельта» поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт. Среди основных симптомов остаются головная боль и боль в горле, насморк, лихорадка. Но если раньше у пациентов отмечали острое начало заболевания, то сейчас COVID-19 начинает маскироваться под ОРВИ: сначала появляются чихание, насморк, боль в горле и головная боль. И только потом — высокая температура.

— Есть риск в разгар гриппозного сезона вовремя не распознать COVID?

— И COVID-19, и вирусы гриппа вызывают респираторные заболевания. Но грипп, как правило, имеет более короткий инкубационный период и менее продолжительный серийный интервал — временной промежуток между последовательными случаями заболевания. Серийный интервал для вируса SARS-CoV-2 — 5-6 дней, тогда как для вируса гриппа только 3 дня (то есть грипп распространяется быстрее, чем COVID-19). Но все же единственная точная диагностика новой коронавирусной инфекции — это лабораторные тесты на выявление вируса SARS-CoV-2.

 

— Как объединить меры по предотвращению всех этим заболеваний?

— Эти вирусы передаются при контакте — воздушно-капельным путем и через фомиты (любые предметы, содержащие патогенные микроорганизмы, при контакте с которыми возникает риск заражения). Поэтому общие профилактические меры против возбудителей COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций одинаковые: гигиена рук, соблюдение дыхательного этикета (кашлять только в локоть или одноразовый бумажный платок), социальная дистанция, влажная уборка и проветривание помещений. И, конечно же, вакцинация.

—  Сочетание прививок от коронавируса и гриппа допустимо?

— Если нет медицинских противопоказаний, даже рекомендовано. С интервалом от 14 суток между введением вакцин. Ведь вакцинация — сейчас единственный эффективный способ если не избежать инфицирования совсем (учитывая мутации вирусов), то, как минимум, предотвратить тяжелое протекание заболевания и такие опасные последствия как тромбозы, поражения почек, нервной системы и т.д.

—  Что бы вы порекомендовали тем, кто так и не избежал заболевания?

— Прежде всего, мониторить состояние своего здоровья. В частности, сдать четыре важных для тех, кто болеет, анализа. С-реактивный белок — элемент крови, быстрее всего реагирующий на поражение тканей и стимулирующий иммунный ответ на воспалительный процесс. Ферритин — основной показатель запасов железа в организме человека, на фоне воспалительного процесса он увеличивается, что является ответом на острую фазу воспаления. D-димер — маркер тромбообразования, особенно важный при заболевании COVID-19. И общий анализ крови — один из самых информативных методов обследования при большинстве заболеваний, позволяющий не только выявить воспаление и инфекции, но и определить их происхождение. Эти лабораторные исследования помогут контролировать воспалительный процесс, чтобы предотвратить тяжелые осложнения.

 

 

--

З повагою,
 
Олена Михайлова,

Підписуйся на розсилку новин на каналі Telegram. Дізнавайся першим найважливіші та найцікавіші новини!

Facebook Twitter Instagram Кременчугская газета на Youtube telegram Facebook Live
Якщо Ви знайшли помилку в тексті, виділіть слово, натисніть CTRL + Enter і відправте повідомлення в редакцію

 

Інші новини

Афиша Кременчуга
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.

Ми в Telegram

Підписатися